Antsëvasera, mitoloño ho amin’ny fampivoaraña ny kolontsaiñy Malagasy.

Antsëvasera, mpikirakira ny fifandraisaña amin’ny ankapobeny ndraiky famoaham-boky, ‘zay naôrin’ny vôndron’ny tanora mavitriky, mankatia ‘zay raha jiaby misy fifandraisany amin’ny sërasëra ndraiky fampiroboroboaña ny kolontsaiñy. Nitsoahaña tamin’ny volaña aroe natambatra, « Antsëva », tanàna, ambanivolon’Ambanja, Faritry Diana, ndraiky volaña hoe « sëra » midika « fifandraisaña ».
Manaña foibe ao amin’ny 23, Làlana Lafayette, añatin’ny tampon-tanàñan’Antsirañana, avaratra
Madagasikara.
Letry tamin’ny voalohany, tanjoño maventy ny hiaro ndraiky hampita irô raha ‘zay ëfa nadiñadiña, ningian’ny toetr’andra ndraiky hamöha salakady hañamia aiñy ndraiky irô sotoaviñin’ny razambe. Tianay koa ny ho fitaovaña mpitöndra hafatra ho an’izay tavëla añy ankodahoda na koa tsy manaña fahafahaña malalaka mba hañaboaka ny feony .

Miïsa dimy (05) ny mpañôriñy, ny tsiaraikiaraiky ‘zay samby manaña ny andraikitry mazava amin’ny fampandihanaña ity tetikasa ity.
Asa maromaro no mivôndroño ato amin’ny Antsëvasera : Gazety (Magazine), traño famoahamboky, radiô amin’ny aterineto ‘zay ahitaña koa irô karazaña asa hafa añatin’ny sëhatra ny fifandraisaña ndraiky fikirakiraña sary ho an’ôrinasa isan-tsokajiny. Ny Gazety (Magazine) dia miboaka isaka fanjava, ahitaña pejy maromaro, mandaliñy karazan-draha maro ‘zay mibiaña ho an’olo jiaby, voatonta amin’ny fivolañana aroe samihafa : ny Malagasy baka avaratra ndraiky frantsay izay zaraiñy maimaim-poaña sady hita koa amin’ny aterineto.

Madagasikara sarotro ahariñy

Aty afaran’ny 59 taoño nahazoaña fahaleovantëña, Madagasikara mbala mijanoño añatin’ny firenena dimy tëña mahantra ëran-tany nëfa amin’izeñy mba nôsy maventy manaña ny maha izy izy amin’ny lafin’ny zavaboa ary ‘zay miavaka amin’izao tontolo ‘zao. Irô karazaña haratsiaña mamango ny firenentsika amin’izeñy tsy vôly mitombo mandavaraka, ary mandrevo atsika amin’ny laliñy feno hiziky be tsy hita lañilañiny. Ny tëña loza, ny fijaliaña mahazo atsika dia lovain’ny taranaka aman-jafy mifandimby. Kay baka amin’izeñy edy no antony nanangañana Antsëvasera, mahatsapa fa ny fañabeazaña ny olom-pirenena foño no afaka mandravaña ‘zeñy zaka jiaby ‘zeñy.

Ho amin’ny fampahatsiarövan-tëñan’ny vahoaka sy ny fañamëzan-danja ny kolontsaiñy.

Ny tëña tsakarahinay dia ny hampisy fiantraikany tsara amin’ny fiarahamoniñy amin’ny fömba mahômby, maharitry sady mahatoky mare koa fa « ny fañabeazaña no fitaovam-piadiaña tëña mahômby mba hampiöva izao tontolo izao ». Baka amin’izeñy edy, Antsëvasera mifidy irô karazan-kevitry mampita ny soatoaviñy ndraiky ny maha izy izy atsika ‘ty, ‘zay nanjary adiña sady voatototro nohon’ny jaly mare loatra. Satria ny fampandrosoaña tsisy fañajaña ny kolontsaiñy dia zaka nôfinôfy tsy azo tanterahiñy. Ny fampahatsiarövan-tëña fa ny fahaleovantëña tëña izy dia tsy maintsy mandalo amin’ny familömaña ny kolontsaiñy no dingaña voalohany hiadiaña amin’ny tsy fahaizaña eky ny maha atsika atsika ‘ziô. Ny kolontsaiñy foño zaka tökaña azon’ny vahoaka atao fanañana, izay mampiavaka izy amin’ny hafa. Sady amin’ny fiaiñana tsy vôly mivoatra ‘ziô, ny mahatafaboaka raha araiky dia miôriñy amin’izay zaka mampiavaka izy. Antsëvasera dia tsy vôly ny handray andraikitry amin’ny fampahatsiarövaña nylanjan’ny fañabeazaña olo jiaby izay katsahiny

Djamie Miresse

Hamaky amin’ny Teny Frantsay

Hitahiry (pdf)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *