Antsirañana, Heriñandra «David Jaomanoro»

Tiô ambany fiahian’ny talem-paritrin’ny kolontsaiñy ndraiky sërasëra dia nahatsiaro ny fahadimy taoño  tsinisian’ny Baban’ny  «Francojeune» ny Oniversiten’Antsirañana, niaraka tamin’ny «Galérie Indigo» ndraiky «Alliance Française d’Antsirañana».

            Añatin’ny paikady ho fampiroboroboaña ny vakoko ara-kolontsaim-paritry izay ataon’ny fakiolten’ny Haisöratra ndraiky Hai-olo tao amin’ny Onivesiten’Antsirañana, dia nankalaza ny heriñandran’ny 02 Desambra 2019 ho fahatsiarövaña ny fahadimy taoño nahalosoan’ilay mpanöratra malagasy nëfa tëña havañana amin’ny teny frantsay, zanatany Avaratra, David Jaomanôro, izay maty tao amin’ny nôsy Mayotte tamin’ny 07 Desambra 2014,.

            Ny tanjoño maventy tamin’ity hetsiky ity ny fahampafantaraña ndraiky fañapariahaña irô sanganasan’i David Jaomanoro añatin’ny tanàna fiaviany, hikasiahaña faran’ny mare ny tanora mpianatra amin’ny ambaratonga isan-tsokajiny, mba hampitàña irô hañitry nambëlan’ity sojaben’ny haisöratra ‘ty, ‘zay mampalahelo satria tsy dia hain’olo loatra aty amin’ny tanindrazañanazy. Ny fakiolten’ny Haisöratra ndraiky Hai-olo dia mahatoky ny rohim-pifandraisaña misy amin’ny « Alliance Française » ndraiky irô «likôly miankiñy amin’ny fanjakaña na mahaliô tëna ».

            Fifanojiaña ndraiky fifanakalözaña ëfatra maventy mañodidiñy i David Jaomanoro sy ny sanganasany no natao :

            Nisy irô fifañoësaña mandrafitry an-tsary irô tononkalon’i Jaomanoro tiô añivon’ny Oniversite izay nibiaña ho an’ny mpianatra jiaby.

            Tao koa ny aliñy araikin’ny fiantsàña tononkalon’i David Jaomanoro niaraka tamindrô tanora mpanakanton’Antsirañana ‘zay nitohy tamin’ny fitantaraña angano natao tao amin’ny Galerie Indigo. Fotoaña araiky nampiboahaña irô fandokoaña an-tsary tamin’ny tononkalo jiaby izay nahazo ny loka sady nifarañana tamin’ny fiaraha-miravoravo ara-pihavañana, fotoaña  nahafahaña nahay misimisy ny mömbamömba ‘lay mpanöratra. Nanôtroño hetsiky ‘ty ny filohan’Oniversiten’Antsirañana niaraka tamin’ny mpiara-miasa aminazy, tiô koa i Dominique Heiss, tômpon’ny Galerie Indigo, irô mpampianatra maro samihafa tato amin’Oniversiten’Antsirañana ndraiky irô mpitia haisöratra sy kolontsaiñy ary irô mpianatra.

            Tohin’izeñy, ny robia 11 Desambra 2019  tamin’ny dimy ora sy sasany tamin’ny  « Alliance Française Antsiranana », nisy ny famëlabëlaran-kevitry nitöndra lohateny hoe : « David Jaomanoro iô añivon’ny tontolon’ny haisöratran’i Madagasikara ndraiky Mayotte » izay namian’i Cynthia Parfait, (Maître de Conférences en Littératures francophones). Famëlabelaran-kevitry ‘zay nafonja nandraisan’ny mpisehatrin’ny tontolon’Anjerimanontolo anjara, nialohavan’ny fandifasaña sarimihetsiky (12’) mitantara zaka mifôtro i David Jaomanoro, notontosaindrô mpianatra taoño fahatelo tao amin’ny Fakiolte.

            Farany, ny kamisy 12 Desambra 2019 tao amin’ny Alliance Française no nisy ny fampisehoaña an-dampiahazo «Docteur Parvenu» nataondrô mpianatrin’ny «Lettres modernes de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines» sy ny «Compagnie Cap Sud» tiô ambany fandrindrañan’i Cerveau Kotoson. Rômbo nirefodrefotro no namiandrô olo mañodidiñy ny roanjato nandritran’ny fampisehoaña nataondrô tanora mpisöma, sady nihira niaraka ‘lay hira « ‘Lay hazavaña mampiray tsaka», tañatin’ny tara-pahazavañan’ny jiro marobe, nampivaingana ankitiñy ny môtron’ny firahalahiaña tamin’izeñy aliñy ‘zeñy.

 

                                    Lahatsöratr’i Luis K. nadikan’i Zmj

Hamaky amin’ny teny Frantsay

Hitahiry(Pdf)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *