Antsirañana: Ivon -toeran’ny kolontsaiñy vaovao

«Malagasy mandray an-tàñana ny kolontsaiñiny», no añisan’ny tanjoño’ny mpañôriñy Ivon-toeran’ny kolontsaiñy Zana’Gasy, Raolinirana Eleazar Ludmilla.

 Ny fanangañana ivon-toëran’ny kolontsaiñy Zana’Gasy, ‘zay manaña ny foibeny ao amin’ny «Centre de Co-Working Vahatra» 23, Làlaña Lafayette, Antsirañana dia tsirin-kevitry tëraka tamin’ny fotoaña nandrantövany fianaraña ‘zay naharitry tsiöta taoño tañy Chine. Ny fihintëran’ny sinoa amin’ny soatoaviñy nilovainy, ndraiky fahasakiandrô mirëharëha amin’ny kolontsaiñy anañany no añisan’ny toko ifaharan’ny fandrosoan’ny Chine. Afriky ndraiky voamaika mahantra sady nahazo ny mafaikiny tamin’ny figiahaña ny tombontsoan’ny fañatontoloaña. Kay nohon’izeñy, ny fampahatsiarövaña ny olo be, ny fañentañana ny tanora ary ny fampianaraña ny tsaiky madiniky letry fahazazaña no añisan’ny antom-pisian’ity Ivon-toëraña ara-kolontsaiñy ity eto Antsiranãna.

Atrikasa ndraiky fiofañana isaka fialan-tsasatra na koa maharitry mandavantaoño, mañodidiñy ny fahaizaña mivolaña baka avaratra «kabary» loky malagasy, fömba fisikinaña ndraiky fisanjiañan’Antakaraña, no añisan’ny amian’ivon-toëran’ny kolontsaiñy Zana’Gasy ho an’ny mpikambaña ao añatiny. Ary tsy ‘zeñy foño koa fa mba hisian’ny fifanakalözaña amin’ny kolontsaiñy avy añy ivëlany, ny fampianaraña ny teny sinoa ndraiky teny angilisy ‘zay azo isafidianan’ny mpikambaña koa amin’ny fandaharam-potoañan’ny mpianatra na koa amin’ny ëfa miasa sady amin’ny sarany ‘zay töndran’olo jiaby ary mifañaraka amin’ny sokajin-taoñon’ny mponiñ’Antsirañana koa, biaka mba samby afaka mahazo tombony.

Karaha ny nisy tamin’ny hetsiky ara-kolontsaiñy FAMÖHAMANDRY 2019 teto Antsirañana, ny Ivon-toëran’ny kolontsaiñy Zana’Gasy, mañomaña koa ny hetsiky ara-kolontsaiñy maro samihafa karaha ‘ry tantara añabo lampihazo, tsinjaka, filatroaña izay ho atao isaka taoño. Añisan’ny fitaovaña araiky hañapariahaña ny kolontsaiñy malagasy.
         «Mahay fömba, manonga hasiñy»

                                                                                                                                    Zmj

 

Hamaky amin’ny teny Frantsay

Hitahiry(pdf)

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *