ALIN-KEVITRY ANDIANY 2020 -« Zaka manañ’aiñy »             Tsisy olombeloño miaiñy ambony tany eto kay nangatahaña alalaña alohan’izy ho veloño. Misy ny mivolaña fa fañomëzaña baka amin-dRañahary ny fiainaña, ao koa irô mivolaña fa bakaHamaky misimisy

Tsingy Tanger, solontëñan’ i Madagasikara Tamin’ny renivohitry Tanger tañy Maroc no nañatanterahaña ny«Festival de Cinéma TANJAZOOM» tamin’ny 26-28 Semptambra lôso tiô.Mpandray anjara maro baka tañy Españe, Bangaladesh ary ny tao Maroc no nañôtroño ‘ty hetsikyHamaky misimisy