FESTIVAL DE CINEMA TANJAZOOM MAROC ANDIANY FAHA-VALO


Tsingy Tanger, solontëñan’ i Madagasikara


Tamin’ny renivohitry Tanger tañy Maroc no nañatanterahaña ny
«Festival de Cinéma TANJAZOOM» tamin’ny 26-28 Semptambra lôso tiô.
Mpandray anjara maro baka tañy Españe, Bangaladesh ary ny tao Maroc no nañôtroño ‘ty hetsiky ‘ty. Nampiavaka andiany araiky ‘ty ny nandraisan’ny tariky mpañano moziky sady mpintsinjaka malagasy izay nampiaiky ny mpikarakara ny fandraisandrô anjara. Raha tsiahiviñy, tamin’ny 26 Jiona no nisy fampisehoaña voalohany nataon’ny fikambañan’ny malagasy mipëtraka tao an-toëraña. Nanomboko tamin’izeñy ny nikahian’ny mpikarakara ny «Festival Tanjazoom » irô mba handray anjara manökaña tamin’ity hetsiky ‘ty.


Nañamia tsiron’ny zaka jiaby ‘zeñy ny sarimihetsiky ‘zay notontosain’i
Momo Jaomanonga, tamin’ny sarin’i Halide Tourquis izay naseho vahoaka tamin’ity hetsiky ‘ty. Mitöndra lohateny hoe «Ainga vaovao, fianakaviaña vaovao, ny akany vaovao», ‘zay nambabo ny fôn’ny mpañatriky tamin’ny famarañana ny hetsiky. Sarimihetsiky mirakitry ny fiaiñan’ny malagasy añy Maroc izay nandraisan’ny mpianatra maro anjara. Mariky ny fankasitrahan’ny mpañatriky ‘zay navy tao ny fañirian’ny fikambañana maro ny hiara-hiasa amin’ny Malagasy.


Farany, tsy vitan’ny sarimihetsiky, tsinjaka, seho an-dampihazo ndraiky
hira foño koa fa tsy latsaka ambanin-javatra tamin’izeñy koa ny fañamëzaña fahafaham-pô ny mpañatriky tamin’ny alalan’ny fampisehoaña nataon’i tariky Madamozika tamin’ity « Festival du Cinéma Tanjazoom » tañy Maroc ity.
 

Ruth

Hamaky amin’ny teny Frantsay

Hitahiry(pdf)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *