Irô olo mpamatsy rano figiahin’isantokantraño.

Asa tsy miraña amin’ny sasany! Izy koa ambanivolo, viavy foño mivorivory mañano diaraiky miaraka mantsaka rano, fa ny an-tanàmbe ndraiky, lelahy no milahadahatra mañano ‘zeñy ho velontëña.

Asa mitaky angôvo ndraiky fahatanjahaña matomboko. Miföha rango manëna akôho, tsy mangala kajo koa tsy fihinanaña mantsaña, salakady tsy
vôly izy koa tsy tsôfotro andra. Manomboko aloha be, fôtony, misarömbaka
mamatsy irô mpivarotro karazan-kaniñy amin’ny mañodidiñy ‘zay añisan’ny tëña mpividy rano. Añilan’izeñy, mañiaña ny fañatëraña ranon’ny tökantrano folofolo iô iô.


Miövaöva arakarakan’ny mpivanga ny isan’ny rano ilaiñy, fa na ‘zeñy
ndraiky, tsiàry mihoatran’ny tsiöta lanjaña isan’andra isaka fianakaviaña.
Mazava ho azy, fiveziveziaña mitety traño ndraiky tany antsakaña no zaka atao salakady lanjaña añilañila isaka mandëha. Filanjaña vita amin’ny kakazon’ny baobao miampy vy aroe misaviky añilañila amin’ny zôrony ‘zay mahatöndra tsara ny vësatra indesiny. Roana araiky nitsangaña ho vavolombeloño, nivolaña fa letry 1991 naviany teto Antsirañana, gôño niany, mbala tsy folaka ny lanjaña ‘zay fampiasainy.


« Tsisy asa ratsy », tsy azo atao ambanin-javatra ny fisian’ny mpitatidrano aby ‘reto ho an’ny tokantraño maro ‘zay mbala tsy mahazo rano mivantaña baka amin’ny JIRAMA. Kay mba hampilamiñy tsara ny asa, mifampizara isaka tokantraño irô sady ëfa manaña mpivanga mahazatra, tsy miövaöva… Asa atao isan’andra vakin-dRañahary, koa tsy raha sëndra nisy aretiñy na tambaña hafa. Mampiavaka irô ny fahaizaña mitambatra ndraiky fiaraha-miasa amin’ny samby mpilanja rano.


Nampahatsiaro ny taloha i Dejo ‘zay añisan’ny mpitatitry rano, nañambara fa parata zato fo lanjaña araiky tamin’izeñy fotoaña ‘zeñy. Fa arakarakan’ny fihodiñan’ny taoño, nanjary nanonga ny vangany, dimanjato ariary izy ‘ziô ‘ty. Amin’ny fokontany sasany karaha Ambalakazaha ‘zay somary lavidavitry tany misy fangalaña rano, arivo ariary ny ilan’ny lanjaña araiky.

Nahazo toëraña ireñy zaka fañasiavaña mënaka aby ‘reñy nohon’ny
rikarika, sady filaharaña tsisy sömasöma isaka marandraiñy mba hofinoaña, hindesiñy hamatsiaña ny isaka traño.


Nanankôry ankitiñy ny fiaiñan’ny mponiñ’Antsirañana izy koa tsisy irô
mpilanja rano, mitôto vatsy, vôñon’ny amin’ny zaka jiaby ho fampigiahaña ny tokantraño tsiaraikiaraiky ndraiky ho fañampiaña ho an’izay tsy afaka mañano ‘zeñy?

IJH Mirinah

Hamaky amin’ny teny Frantsay

Hitahiry (pdf)

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *