“Very kolontsaiñy, very fahaleovantëña”

Salañitry!

Mampieritreritry ny mahita ny fahapotëhan’ny kolontsaiñintsika amin’iziô fotoaña. Loza mihoatran’ny tamin’ny fanjanahantany izay niaiñan’ny tantaran’ny firenentsika ny Fanjanahaña ara-kolontsaiñy izay hita iziô io. Lôso valaña irô karazaña fömba ndraiky soatoaviñy izay nilovaiñy tamin’ny ray aman-dreny. Ëfa vitsy amin’ny Malagasy ny mba mitondra añaraña amin’ny teny Malagasy feno. Variañan’ny fangalaña tahaka an-jambany ny fiainam-bazaha ny ankamaroantsika fa indrindra ny tanora izay ho avin’ny amaray. Iz’koa ny amin’ny tsara moa alaiñy tahaka, tsy mañahy, Fa ny mampalahelo, tseky ny lafin’ny ratsy no möra mandaitry.

.

« Very kolontsaiñy mitovy very fahaleovantëña »

Raha öhatra ny tantarandrô fireneña mandroso no anaovaña fañadihadiaña, azo honoño fa, tsekitseky sarôtiny amin’ny fiarövaña irô kolontsaiñy anañany izy ireñy. Ary, mamëtraka paik’ady matanjaka amin’ny famihëzaña ndraiky fanivanaña irô karazam-bokatra 
indesin’ny tsikom-pivoarañan’ny fañatontoloaña izay mihamahazo laka mare. Tsy olo jiaby añy« Chine » öhatra no afaka mañano « Facebook », sarôtiny amin’ny karazaña ireñy fandaharaña alëfa amin’ny fahitalavitry ireñy ny Koreanina tavaratra, tsy sangisangy amin’ny arabo ny fañajany ny finoaña misy irô, ary ny fahaizan’ny tandrëfaña mañaparitaka ny kolontsaiñiny no añisany mampatanjaka izy. Aia aia anëfa ny kolontsaiñintsika malagasy?

Antsëvasera…

Tsy hay ny hizaha foaña manoloaña ny zava-misy iaiñantsika. Hita koa fa mbala misy foño ny olo na vondroño maromaro ëfa mitsangana amin’ny familömaña, ndraiky fampiroboroboaña, ary ny fiarövaña irô hañitry namian’ny razañantsika, ao koa irô soatoaviñy ndraiky fömba tsara maro sambihafa; kanëfa, mbala lavitry ny ëzaka… Baka amin’izeñy no nahatonga ny fananganaña ny Antsevasëra, satria asa vadi-drano ny fampiroboroboaña ny kolontsaiñy, tsy vita iz’koa tsy iarahaña.

Maventy be i Madagasikara, foko maromaro no misy añatiny. Midika izeñy fa manan-kariaña amin’ny lafiny ara-kolontsaiñy koa. Kanëfa, sarotro ny hahafehy izy jiaby indraiky mandëha. Na iô ny fitrandrahaña ny kolontsaiñy baka amin’ny faritry hafa, fôtony, olo araiky foño Malagasy jiaby, fa, ny baka amin’ny faritry avaratran’ny Nôsy no anisan’ny añanaovaña fañadihadiaña ndraiky izaraiñy misimisy amintsika eto amin’ny AntsëvaseraFivolañana baka amin’ny faritry avaratra nëfa niëzahiñy nisivaniñy mba ho hain’ny be sy ny maro no hibahan-toëraña. Ny fifampizaraña koa ma no tanjoño, kay, mety hisy fivolañana baka amin’ny faritry hafa ho ampiasaiñy sady misy ny sasantsasany adika amin’ny teny vahiny, aza adiña fa ny fañajantsika nintsika, tsy midika fa hitoka-moniñy eto atsika. Tsy ho rëharëhantsika ma iz’koa mba misy vahiny mangala tahaka ny fömbantsika? Tsy voamaika tombony amin’ny lafin’ny fizahan-tany ndraiky fidiram-böla ho an’ny tsy an’asa?

Misy sokajy maromaro ny ato amin’ny Antsëvasera:

  • Fömban-drazaña
  • Antsëvasera Radiô: Hira malagasy, Vako-drazaña, fandaharaña fampahafantaraña irô fömba amam-panao, angano, tantara…
  • Antsëvasera Boky: Fampahafantaraña, fañaboahaña sady fivarötaña irô boky ary fanohanaña ny mpanöratra malagasy (mety hisy amin’ny teny vahiny ary mety hisy tenim-paritry maromaro, kanëfa ndraiky, tsy miala amin’ny tontolon’ny kolontsaiñy)
  • Zava-kanto (Tononkalo, Tononkira, Angano …)
  • Songadiñy: Vaovao ara-kolontsaiñy misongadiñy, ndraiky, fampahafantaraña ny Olo-malaza (manan-talënta, mpanöratra, mpihira…)

Mamporisiky ny fiarahañantsika jiaby mampiroborobo ny kolontsaiñintsika atsika. Koa misy ny soso-kevitry fankatsaraña na lahatsoratra na izay zaka hita fa tsara ho hay sady tôkony zaraiñy amin’ny hafa, aza misalasala ny manöratra amin’ny fifandraisana@antsevasera.com .

Misaotra atsika, atsika!

 

2 commentaires

  1. Author

    Misaotra amin’ny fifanohantohanaña ho an’ny fampiroboroboaña ny kolontsaiñy malagasy! Indrindra irô hañitry nentin-drazaña izay ëfa manomboko hanjavoño kay mila avôtiñy malaky!

  2. Mankasitraka feno amin’ilay finiavana hagnatsara sy hampiverigny gny soatoavintsika Malagasy

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *