Latsaka an-jôrom-bala irô mpiaro ny fömban-drazaña

Fanamëzaña baka an-dañitry ny fahatoëzaña kanëfa ndraiky, mbala vitsy ny olo miaiñy ‘zeñy anãty fahasambaraña, kay tamin’ny 30 Septambra lôso iñy firaka tamin’ny voalohan’ny fanjavan’ Ôktöbra, nifamorivory tamin’ny tampon-tanàñan’Antsirañana irô be antitrin’ny Faritry DIANA mba ho fankalazaña ny andra iraisam-pirenenan’ny zôkioloño.

            Nañamariky ity hetsiky ‘ty ny filaharam-be namakivaky ny tanàna, lahateny ara-panjakaña maro samihafa, famëlabëlaran-kevitry mikasiky ny zon’ny be antitry. Fotoaña araiky nahafahaña nanohiñy ampahibemaso ny fisian’ny fañilihaña mahazo ny zôkioloño. Satria nohon’ny fikisahan’ny fotoaña, manjary vësatra ho an’ny fianakaviaña sasantsany ny fisiany kay banjain’ny sasany. Fa misy ndraiky koa irô izay manaña fahafaha-mañano, mandëfa irô añy amin’ny tranõn’ny be antitry, maro koa ny miëzaka fo’ fa sarotro ny miaiñy araka ny tôkony ho izy. Noho zaka jiaby ‘zeñy, maro ny milomaoño añaty fiaiñana tsizarizary, tsy manaña angôvo eky hiantoko ny filàny amin’ny alalan’ny fahëfañanazy tômpiny, kay manjary voatery mirenireny mangataka mba hahafahan’ny miady amin’ny fiaiñana.

            Iz’koa azontsika onoño matetiky, isaka joma, olo ëfa nahazoazo taoño izay mañano an-kilômëtatra maro baka amin’ny tany ipitrahany mandëha milahatra amin’ireñy trañombarotro  ndraiky mpandraharaha ara-ekonomiky aby ireñy biaka mba mahazo völa hely.

            Ny lanjan’ny « raiamandreny » nanjary tsisy hasiñy eky ao añatin’ny  fiarahamoniñy mañary tsikelikely ny kolontsaiñy mahaizy izy ndraiky fañajaña ny ëfa nahazoazo taoño.

            Fankalazaña izay nitëraka fandaniaña ara-böla mavësabësatra kanëfa ndraiky, nindesin’ny fikambañan’ny be antitry nañamariky ny firaisankinany sady nañanaovaña diabe nandritran’ny filaharam-be mamakivaky ny tanàña izay nanombohaña ny hetsiky. Fa ho an’irô ‘zay tëña voakasiky ity hetsiky ‘ty, fañiriandrô maventy ny tsy hañadiãsan’ny tanora avahizo irô. Tsy ampy iz’koa andra araiky fo’ no hahafahaña mañamia lanjany irô olobe fa mila ny tëña fiovan-toe tsaiñy ndraiky fihetsiky. Lelahy, Viavy, irô no vavolombeloñon’ny tantarantsika, loharanom-pahindriaña, mpanolon-tsaiñy ëfa manaña traikëfa fa indrindra mpiaron’ny fömban-drazaña.

Nosoratan’IJH Mirinah – Nadikan’i Zmj

Hamaky amin’ny teny Frantsay

Hitahiry (Pdf)

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *