Malleka Esmeralda – Azôvy izy ?

Tsy vitan’ny tsara söra ndraiky vataña fo’ koa fa mëva mboan’ny jery sady tsara fañahy i Malleka Esmeralda. Ankoatran’ny maha solontëñantsika malagasy izy tamin’ny fifaninanaña “Miss International” tañy Japon tamin’ny faran’ny tiô, dia misëhatra amin’ny lafin’ny fañampiaña ny mpiara-beloño amin’ny alalan’ny fikambanaña izay naôriny i Malleka Esmeralda, fikambanaña “Raiso ny tanako”.

Ampañatanterahaña asa maventy añy amin’ny faritry atsimo, Behena-Haut izy amin’iziô fotoaña ka nahafahan’Antsëvasera nañararaotro nitafatafa taminazy.

Malleka Esmeralda, Azôvy anao?

Malleka Esmeralda añarako, dimy amby roapolo taoño. Zanakan’olo baka añatin’ny faritanin’Antsiranaña: Avy añy Iharaña fa nipëtraka ta’ Diego nohon’ny fitadiavaña, ndraiky ‘zaho feno ëfatra amin’ny folo taoño nandëha nanohy ny fianaraña tañy Frantsa, mazava ho azy fa mizaka zòm-pirenena malagasy no sady frantsay ny tëñako. Fa na ‘zeñy ndraiky, ny mahagasy ‘zaho no añisan’ny maharavoravo antëña, fôtony, miavaka atsika amin’ny alalan’ny soatoaviñy maro tsy anañan’ny firenena hafa. Ny fiainaña tañy ivëlany ndraiky no nandòvaña ny toë-pañahy mahaliô tëña, zatra mirikarika.

Gepostet von Miss International Madagascar 2018 am Dienstag, 30. Oktober 2018

Ino ny nahasariky anao hañano “Miss” ary ino aby ny dingana narahinao?

Ëfa ëla no tia nilomaoño tañatin’ny sëhatran’ny filatroaña ndraiky sanjy niaraka tamin’ny vôndroño izay ëfa matianina tañy ivëlany ny tënako. Fa tamin’ny fahatampëran’ny fianarañanakahy tamin’ny taoño 2017 no nisafidy ny hody taty Madagasikara ny tëñako, tamin’izeñy no nañanaovako “Casting” tao Vohemar, ary nahavoafidy ho “Miss Sava 2018” tao Sambava, ary “1ère Dauphine, Miss Madagascar 2018” tao Antananarivo.

Na dia niditry tamin’ny sëhatra ny asa fameloman-tëña aza ny tëñako, tafaran’ny nahavitako ny “Master 2 en Contrôle, Comptabilité et Audit, Université Sorbonne-Paris-Cité” izay nahafahako niasa ao amin’ny Nosy La Réunion sady mbala manohy amin’ny sëhatra añaboñabo, dia mbala nirehitry tato añaty fôko ny hitöndra añabo ny fañëvan’ny nosintsika, kay nahatonga ny fandraisaña anjara tamin’ny “Miss International 2018” tañy Japon. Ary ny maharavoravo, na dia voalohandohan’ny nandraisan’ny Madagasikara anjara aza izy iñy, nëfa ëfa tafiditry tañatin’ny “Top 15” atsika. Azo lazaiñy hoe, tantëraka ny tapan’ny fañiriaña.

Fikambanaña RAISO NY TAÑAKO, Ino ny azonao ambara?

Mbola tsara atsika jiaby !!! Ity ilay lien ahitan'andre détails (les informations fiabilisés) mikasika tanjona an'i…

Gepostet von Miss International Madagascar 2018 am Freitag, 1. Februar 2019

Manaña adidy amin’ny fampandrosoaña ny Tanindrazantsika ny malagasy tsiaraikiaraiky. Ankoatran’izay mbala ieritreretiñy ho tantirahiñy, ny fananganaña ity fikambanaña ity no mba hely tatra amin’iziô fotoaña. “Raiso ny tañako” satria matoa misy ny mangala, mazava ho azy, misy ny mañamia, kay mahatonga ny tañana mifandray, entiñy ilazaña fa firaisankina no angôvo.
Ny fañabeazaña no sëhatra tëña imasoanay amin’iziô fotoaña, nahatonga ny fañatanterahaña ny fañavaozaña ny sekoly misy efitry dimy aty Behena-haut, faritany Toliara. Tsara marihiñy fa ny fifandraisan-tàñana nisy tamin’ny fokonolo aty an-toëraña no mahalavorary ny asa ary indrindra koa ny fañampian’irô malala-tàñana tamin’ny alalan’ny fangatahaña fifañampiaña maro nataonay kay itondrasanay fisaoraña eto. Santatra am-bava rano ny aty Behena-haut fa ny faritry hafa mbala ho avy.

 

Ino ny hafatranao ho an’ny tanora fa indrindra ny tovovavy mañiry ny ho “Miss” fanta-daza ëran-tany?

Tsy ampy izy koa ny fanañana hatsaraña aty ivelany fa tôkony trandrahiñy koa ny lafin’ny toe-pañahy izay manefy ny hatsaraña tëña izy, indrindra indrindra ny fahazotoaña mianatra lavitry izay mañampy amin’ny fahafehëzaña irô karazan’ny fitenim-pirenena maro.

Tsy voatery hisanjy amin’ny lamba lafo vidy na hampiasa karazaña fitaovaña fañatsaraña tarehy maro vo ho tsara ny olo araiky, izaho manokana öhatra : ny mënaka voanio “huile coco”, miampy ny tsokan-këna no fampiasaiko, ampiarahiñy amin’ny hañitry “vanille”; ndraikindraiky koa mampiasa “farëtra”. Mazava ho azy, ny fitaizam-bataña koa tsy atao ambanin-javatra.

You guys remind how beautiful this world is, though your kindness and your the love that you spread.You made me think…

Gepostet von Miss International Madagascar 2018 am Donnerstag, 25. Oktober 2018

“Na aia na aia ny tany imboanao, iz’koa mbala mikasiky ny fisoloaña tëña ny faritry naviaña ny raha andëha atao, dia tsy afaka misaraka amin’izeñy ny fahafehezanao ny kolontsaiñy nentim-paharazaña. Izeñy no indesiko mitaoño atsika manoloaña ny tsikon’ny fañatontoloaña amin’iziô fotoaña mba hiaro, hikajy, hamantatra ny kolontsaiñy maha malagasy fa io no maha atsika atsika.”

Mankasitraka!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *