Mhio Hornella “Miss Boeny 2019”, Azôvy Izy?

Ankitiñy fa “Tsara Gasy” volañin’ny hiran’i Larss. Tsy mëñatra iz’koa ampitoviziñy amin’ny firenena hafa ny hatsaran’ny tsaiky mañangin’ny nôsintsika. Añisan’izeñy i Mhio Hornella, “Miss Boeny 2019” sady “1ère Dauphine”tamin’ny “Miss Madagascar” farany tiô. 
Mahagaga ny maro ny fahatsoraña anañany ndraiky toe-pañahy feno fahamatoraña iaiñany. Ny fitiavan-tanindrazaña izay mirehitry ao añatiny sady tsapa baka aty ivëlany amin’ny fampiroboroboaña ny maha Malagasy no añisan’ny nahasariky i Antsëvasera hikoraña aminazy:
 

Azôvy i Mhio Hornella?

Razanadrabe Mhio Hornella, añarako feno. Roapolo aroe amby taoño, mpianatra amin’ny sëhatran’ny sërasëra. Malagasy tsy mivaky rano, zanaka Mahajanga.   

Ino  nahavian’ ny tsirin-kevitry hifaninaña amin’ny “Miss” ndraiky irô dingaña nandalövaña?

Tsisy hoe ino  aby  tëña antony nanaovaña “Miss” fa fitiavako ny faritry niaviko (faritra Boeny) kay mampirëharëha ‘zaho ny mampahalala sady mañambara  amin’olo jiaby ny hankantony ndraiky  hatsarañanazy.

Sëndra nahita  fañëntañana nisy tamin’ny fahitalavitry teto an-toeraña ny tëñako  kay mba nandray anjara. Voalohany, nandalo “Pré-casting”. Faharoe, tafiditry tañaty folo voalohany niatriky fifañintsañana teto añivon’ny faritry, izay nahavoafidy ‘zaho hisolotëna ny faritry Boeny tamin’ny alalan’ny fahalaniaña ho “MISS BOENY 2019”. Fahatelo, ny fiatrëhaña ny fifaninanaña nasionaly no naha laharaña faharoe ‘zaho (Première Dauphine 2019)

Aminao, ino no tombony anañanao manoloaña  irô mpifaninaña sasany?

Aminakahy manökana, tsy tëña misy  tombony be karakôry aby, fa matoa izahay jiaby voafidy hifaninaña, dikan’izeñy,  samby manaña ny maha izy ny tsiaraikiaraiky. Asa foño  toetriko somary mahay mifandray amin’ny hafa ndraiky tia tsikitsiky na koa somary tsekitseky nahazohazo hely izaho amin’ny halavaña, mirefy “1m73”, “pointure 43” amin’ny kiraro no mety tombony hely. 

Nitöndra ino aminao ny fitondrasaña anaram-boninahitry “Miss Boeny” sady “Première  Dauphine, Miss Madagascar” ?

Tëña mariñy, nitöndra fiovaña maro:
– Amin’ny sëhatran’ny fifandraisaña amin’olo hafa, nanjary nitombo ny namaña ndraiky olo hay fa indrindra amindrô olo be an-tanàña,  (Isaorako irô maventy ‘zeñy).
– Aviô koa, nitöndra lesoño maro ahafahako mamakivaky ny làlaña ‘zay  mbala ho lava ny ho diaviñy. Sady mangataka amin’I Zañahary mba tsy vôly hitöndra raha tsaratsara fo amin’ny fiaiñana amaray.
 

Ino  vinavinanao amin’ny tohin’ny fiainañanao?

Hatreto ‘zaho mbala mieritreritry ny hanohy lavidavitry  ny fianaraña, mba hahafahako mañatantëraka irô tanjoño amin’ny fiainaña.

Mañaraka, amin’ny maha “Miss Boeny” sady “Première Dauphine, Miss Madagascar” ‘zaho,  manaña fikasaña mba ho mpañëlanëlaña ny faritry niaviko amindrô faritry hafa. Ary mba hitöndra  anjara birikiko amin’izay mety ho fañàtsaraña izy (faritry) sady  indrindra koa mba ho mpañëlanëlaña an’i Madagasikara amindrô firenena hafa amin’ny alalan’ny fampafahataraña ndraiky fañambaraña irô ny hatsarañan’ny Nôsintsika ‘ty, fa indrindra amin’ny fañantsoritaña mpizaha tany maro. Ho tombon’ny ho an’olo maro fa indrindra amin’ny lafin’ny fidiram-bölantsika Malagasy.  
 
Amin’ny lafin’ny  sôsialy,  manaña vina ‘ty hañampy irô tsaiky mañangy izay tatran’ny vohoka (vësatra) aloha loatra, amin’ny alalany fañamëzaña  fampiofanaña arak’asa irô mba tsy ho lôso vësatra  amin’ny fiarahamoniñy fa mba ho angôvo sady ho mira lënta amin’olo jiaby, ary, hañano fanëntañana  mba hialàña amin’izeñy  tranga ‘zeñy.
 

Hafatranao ho an’ny mpamaky?

Mahasahìa mitsangana amin ‘ ny maha anao anao, na ino na ino izay mety ho eritreretinao ho sakaña. Aza mavozo ny hiboaka ndraiky hivoatra fa koa tsy manaña izeñy fahasahiaña izeñy anao, tëña tsy ho afaka mañatantëraka ny nôfinôfinao ndraiky tanjoñonao, sady mba hahafahan’ny hafa mañampy anao koa mazava ho azy.
Hamarañako izy, ny volaña nataon’i  William Bryanh:  “Ny fiainaña tsy voatery ho anjara fa safidy”.
 
Mankasitraka e! Sambìa ho mëva!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *