Ny « co-working », fôto-kevitry araiky izay mamalaña sady malaza amin’izîo fotoaña ‘ziô añatin’ny tontolon’ny fandraharahaña.

Tsy hoe kay « cyber café » tsisy asany eky ‘ziô ‘ty fa ny fiovoan-draha
ndraiky fandrosoaña no nampahita masoandra ny toëraña araiky ‘zay tëña
ahafahaña miasa tsara toy ‘zay ny miasa midôko an-traño na koa ny fandihanaña amin’ny « cyber ». Mba ahafahaña ho tëña matianiñy sady
mampisy fahafaha-mamôroño kokoa ndraiky fahatoniaña mahampy, no
mampiavaka ny toëraña araiky atao hoe « Co-working », tany araiky ‘zay misy toëram-piasaña iarahaña mizara, sady ahafahaña mivory na koa mañamia fiofañana na mifanôjy amin’ny lafin’ny asa.


Fa ny fiavian’ity foto-kevitry vaovao mikasiky toëram-piasaña iarahamizara ‘ty dia misy fifandraisany amin’ny finiavan’olo maro amin’ny fandraharahaña amin’iziô fotoaña ‘ziô : ho an’ny asa vo misôndrotro ndraiky mahalîo tëña. Ny antony niandohan’ity fôto-kevitry vaovao ‘ty no fañontaniña tëna mba mampañitikitiky. Izeñy no nisafidiaña irô tsara ho fantatra miisa fito (07) mikasiky ny «co-working» ho an’izay ëfa mampiasa izy na koa ‘zay olo mety hiditry amin’izeñy. Fa alohan’izy ho mendriky ny añaraña ‘zay nindesiny io dia mila antsendriky izy mba ho toëraña azon’olo jiaby idiraña sady afaka miaiñy añatin’ny fotoaña maharitry.


1- Ho an’izay zatra miasa baka lavitry, ny fisian’ny «co-working» ahafahanao miboaka ivëlan’ny mahazatra anao añy an-traño.
2- Mampiditry amin’ny fianakaviamben’ny asa izay mibiaña amin’ny fifanakalözaña ndraiky fifampizaraña traikëfa na ho anao ‘zay ty ampivëlatra ny asanao na koa ho an’izay mbala vo hanomboko.
3- Añisan’ny tombontsoa maventy, ny fisian’ny fitaovaña maromaro kokoa
satria tsy olo jiaby no afaka hanaña toëram-piasaña mañara-penitry añy an-trañony, izeñy hoe toëraña ahafahanao mahazo raha maro kokoa, öhatra : solaitra fotsy fanorataña, « Wifi », fitaovaña maro samihafa…
4- Ny fandihanaña mañatoño ny toëraña karaha ‘zeñy no mampisy fahamatoraña kokoa sady mahamatianiñy izy kao ampitahaiñy amin’ny toeram-piasaña an-traño.
5- Na anao olo tia mifantoko amin’ny tany araiky foño koa ‘fa miasa, na koa tia sanjisanjin-draha misy avahizo, na koa tia toëram-piasaña tsotra karaha mahazatra, dia manaña safidy malalaka anao, sady ny fahafahantëña mamôroño ndraiky aingam-pañahy dia mahazo ny toëraña mety aminazy tsara be.

Gazety ara-kolontsaiñy amin’ny fitenim-paritry avaratra voadika amin’ny frantsay
Magazine Culturel en langue du nord traduite en Français
6- Amin’ny lafin’ny famokaraña, dia toëraña mampisy fifantöhaña, fahatoniaña, fahazotoaña, fahakingaña ndraiky fifañampiaña ny «Centre
de Co-Working»
7- Mañaraka ‘zeñy koa, möra fañanaovaña, satria, toëraña ahafahaña miara-miasa sady mifankarikitry amin’ny tontolon’ny fandraharahaña, karaha ny eto Antsirañana, ‘zay misy ny « Centre de Co-working Vahatra»


Ruth.

Hamaky amin’ny teny Frantsay

Hitahiry(pdf)

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *