NY NIAVIAN’I GASIKARA – Dayaz

Angano – Tombovelo Amad Zayad


NY NIAVIAN’I GASIKARA
 
Mety maro tsy mahay amindrô tsaiky
Fa taloha i Afrika nitambatra araiky  
Irô biby jiaby niaraka nipetraka
Ten̈a nifan̈aja, tsy fankalefaka
 
Tao ny maventy, bebe vata
Gorila, Liona, Elefanta
Tao ny madiniky, fisapisaka
Maky, tarondro, piso, radaka

Samby nifan̈araka fa hiaraka hiain̈y
Hanambatra hery, hanambatra sain̈y
Ny haren̈a iombonan̈a ho karakarain̈y
izay vokatrin’ny tany jiaby ho zarain̈y
 
Nefa izikoa efa nitombotombo taranaka
Niôva jery irô biby matanjaka
Nitôron̈o hery, nan̈avakavaka
Mila tompoeny, nanjakazaka
 
Tao ny mpandrava tany malalaka
Iry rhinoceros sy irô elefanta
Atiala andalôvany tapatapaka
Izay misakana lalany ataondrô mifanta
 
Tao ny be vangy kaka mpihaza
Tigra, liona, no tena malaza
Izikoa kibondrô efa bangabanga
Irô biby madiniky lanindrô manta
 
Ke i Koera nirahin̈a nandeha nitarain̈y
Tamin’ilay nahary tompon’ny ain̈y
Nangataka vonjy fa tena sahiran̈a
Tsao taranakandrô tampitry ho ringana
 
Nirahin’i Zan̈ahary irô jiaby nitory
Handeha tany araiky, hifamorivory
Ankoatran’irô biby tsy manan-kery
Navy tao koa i Vazimba hely
 
Izy koa zen̈y mba mijaly
Irô olo ronjaronjany miady, mamparary
Vatany hely, tsy hafa-mamaly
Ke mba mila vonjy amin’ilay nahary
 
Teo fo andra nanjary naiziky
Mahaleny nan̈adary, ten̈a tsy din̈y
Poa-baratra naresaka nan̈araka izy
Nampitresan̈a aroe ny tanin’i Afriky
 
Ilay tany araiky nivorivoriandrô in̈y
Nindesin’ny rano karaha nitilin̈y
Irô biby jiaby tao nifamihimpihin̈y
Tsisy nihiaka fa samby nangin̈y

Lôso irô in̈y tsy nety nijanon̈o
Fito andra niempo navezin ny rano
Fa tamin’ilay andra araiky fahafito
Masoandra nibian̈a ten̈a nitsilo
 
Tany nisy irô niova hafahafa
Namirapiratra, nanjary nazava
Atiala mahitso nameno ity tany
Gaga irô jiaby nahita hatsarany
 
Irô biby maventy nan̈ano matanjaka
Tsy hita na araiky, tsy nisy tafitsaka
Horakoraka irô jiaby tsy fankahitana
Ravoravo tafitsaka, niôva tanàna
 
Nisy feo boaka an̈abo reny nanambara
Tongasoa anarô eto madagasikara
Ke zeny ry tsaiky navian’ny tantara 
Nanomboan’ity nosy atao hoe Gasikara
 
Tiako ny hamaran̈a amin’ny : 
« Angano angano, tsy zaho mavandy fa olo taloha tan̈y »
Nefa mbola mitohy amin’iziô ny tantara
Mitarain̈y irô biby, vaky barara
 
Nanjary fahavalo irô taranaka vazimba
Mamotiky tany, nanjary mpanimba
Malahelo irô biby, mataotro ho ringana 
Mitalaho Zan̈ahary fa ten̈a sahiran̈a 
 
Fitorian̈andrô in̈y koa mivaly
Tsy hay ny  hiafaran’ity tany 
Ke tsao fo lahabiny efa ambozon̈o rano
Izay vao ho tsapa fa izy ity tsy angano
 

© Dayaz – 
in Tantaram-piainana, 2016

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *