12/11/2019
  • 10:09 AZA YAMBAISAÑA ‘FA MIHAMPATRA – Thierry Libertos
  • 10:34 Malleka Esmeralda – Azôvy izy ?
  • 3:35 Pr. KOMEDO – Azôvy Izy?
  • 12:07 BELLEGASY – Azôvy izy?
  • 7:10 Mhio Hornella “Miss Boeny 2019”, Azôvy Izy?
  • 2:18 FRANCISKO – Azôvy izy?
  • 1:52 SAMBY TIA – DIO MAHAVAVY
Radio Antsëvasera ( mandëha mivantaña)
Mandeha mivantaña

Taloha ela be, mbola faha gola zen̈y
Nisy lehilahy araiky taranaka Zafitsimahito
Sahiran̈a nitady irô ray aman-dreniny 
Izay nafefikin’ny rano, mpandentiky sambo…

TOHINY

Mba mañiry ho vazaha fa ‘zeñy hoy hono-ko: « fivoarana » 
nambela an-jôro ny maha gasy, nisoloaña mboan’ny añaraña 
Jao nivoaña « Jean », « Marie » nasolo Rasoa
fiainaña vaovao, tsy nitovy ny taloha…

TOHINY

Ka tsy lôso valaña fisakonoaña darà göra
añisany mba nateviñy nahafahaña nanitriky
karazan’ny sababo dreky tsiköraköra,
tsy naro ny zaka hitan-drô tsaiky madiniky…

TOHINY

Harivariva ny andro, miomankomaña ny ôlo
Tsaboraha amaray, tsimandrimandry niany
marësaka edy Ambanivölo
Midëbadëbaka ôlo jiaby mañodidiñy satrahäña
Mitampilipoza aby iry sidivavy, avoa salovaña « complet « 
ndraiky satroko mañaräña…

TOHINY

Mampieritreritry ny mahita ny fahapotëhan’ny kolontsaiñintsika amin’iziô fotoaña. Loza mihoatran’ny tamin’ny fanjanahan-tany izay niañain’ny tantaran’ny firenentsika ny fanjanahaña ara-kolontsaiñy izay hita iziô io. Tsy hita eky irô karazaña fömba ndraiky soatoaviñy izay nolovaiñy tamin’ny ray aman-dreny. Ëfa vitsy amin’ny malagasy ny mba mitondra añaraña amin’ny teny malagasy feno. Variañan’ny fangalaña tahaka an-jambany ny fiainam-bazaha ny ankamaroantsika fa indrindra ny tanora izay ho avin’ny amaray. Iz’koa ny amin’ny tsara moa alaiñy tahaka, tsy mañahy, fa ny mampalahelo, tseky ny lafin’ny ratsy no möra mandaitry.

TOHINY