Pr. KOMEDO – Azôvy Izy?

Tsy vahiny amintsika izay ëfa nahareñy ny lazan’ny hira “Fitiavaña amin’olo mandalo – Je t’aime jusqu’à l’aéroport” ny añaran’ny Mpanakanto Pr. KOMEDO. Tsy mba finaritry ny mihirahira fahatany ity tôvolahy ity fa añisan’ny tsy vôly mikatsaka ndraiky mitöndra hafatra mahasoa ho an’ny mpiara-beloño amin’ny alalan’ny zavakanto izay forôniny izy. Arahintsintsika eto ambany ny tafatafa niarahan’Antsëvasera tamin’i Pr. KOMEDO.

Azôvy i Pr. KOMEDO?

RAHARIVONY Michinka Nathaniel no añaraña amin’ny taratasim-panjakaña fa Pr. KOMEDO, amin’ny sëhatran’ny zavakanto. Tsiöta amby roapolo taoño, zanaka Maroantsetra fa mipëtraka sy moniñy aty Antananarivo.

Ino nahatonga ilay añaraña Pr. KOMEDO?

Mpampianatra “Mathématiques” tamin’ny “Lycée Technique” no asako tafaran’ny nahavitako fianaraña tamin’ny anjerimanontolo, “Prof” na “Professeur “ no fikahian’ny mpianatra ‘zaho. Fa ny fangalaña feon-teny tsy fankalavitry ilay teny vazaha hoe “commando” no nahavian’i “KOMEDO”, satria tanora tsy mankasaro-draha ny tëñako ary miëzaka mifañaraka amin’ny tontolo ndraiky sëha-piaiñana izay fanôjy antëña.

Ino nahasariky anao hiditry tamin’ny sëhatran’ny zavakanto?

Rango mbala hely, ëfa tia lamoziky, na hira ‘zeñy na tsinjaka. Taty afara, ny fisian’ny “karaoke” no voamaika nampitombo ny fitiavaña ny kanto ka nahatonga ny fanapahan-kevitry hiditry tantëraka tato añatiny sady nahavian’ny fananganaña tariky ndraiky famoröñan-kira.

Firy ny hiranao hatreto ary ino ny hitanao fa mampiavaka irô sanganasanao?

Mañodidiñy ny valo (08) ny ëfa vita rakitsary, ny hira tandriñësaña ëfa maherin’ny folo, ny “album” ëfa andalam-pamoahaña. Fa añisan’ny hira tëña ëfa miparitaka amin’iziô ‘ty: “Viavy Multiprise” ndraiky “Fitiavaña amin’olo mandalo”.

Fehin-kevitry ndraiky hafatra mampisaiñy no añisan’ny tëña voiziñy añaty tononkira,  somary hafahafa hely ny raha korañin’ny sasany, miavaka amin’ny fikorañin’olo mahazatra, ary matetiky koa tsy mikôso-maso fa volañiny mivantaña mba mahamöra ny fampitaña hafatra, karaha ilay hira: Tsy atao trösa

Fa raha ny lafin’ny gadon-kira no hivolañiny, saikisaiky iezahinay trandrahiñy aby izay azonay atao mba ahafahaña mañamia fahafam-pò ny mpankafý.

Karakôry ny fiaraha-miasa raha misy mañiry ny hifañaraka amin’ny Pr.KOMEDO ?

Mibiaña amin’izay fiaraha-miasa hita fa azo tanterahiñy i Pr. KOMEDO na amin’ny ny fanaovaña fampisehoaña isan-karazany karaha izay ëfa nataonay tamin’ny faritry maro teto Madagasikara ndraiky tañy ivëlany. Ëfa nahazo ny anjarany ny tao La Réunion sady mbala himpody añy koa tsy ho ëla ary misy ny fitetezaña ny “Europe” atoato, ao France ndraiky Belgique ary ny faritany mañodidiñy.

Hafatranao ho an’ny mpañaraka atsika:

Miantëfa amin’ny malagasy tsy ankanavaka ny hafatra, mba hitiavantsika sy hanohanantsika ny mpanakanto malagasy karaha antsika ndraiky hampanongatsika añabo ny lazan’ny kanto baka eto an-toeraña. Fa izahay amin’ny tariky Pr. KOMEDO manökaña dia mañamia toky fa tsy himpody afara fa vôñony hañamia ny tsaratsara…

Mankasitraka atsika jiaby!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *