Teboko folo tsara ho hay alohan’ny andihanaña hianatra andafy

Maro atsika mañiry mba ty hañapëtaka añaty lalam-pianaraña naraihany, ny hoe: nianatra tañy ivëlany ‘zeñy, karaha ‘zeñy iñy ny fömba farany möra hahitaña asa koa ‘fa vita fianaraña. Kanëfa añatin’ny tanora an-jatony mandëha mañòvo fianaraña ivëlany io, tsy ampy hahazoaña antoko ny fahavitany fianarañanazy na tsia ny vatsim-pianaraña azony. Satria, fëpëtra maromaro no takìñy iz’koa ty hitöndra diplömy koa ‘fa mody an-tanàña amin’ny fahatam-përan’ny fianaraña.

                Kay ireto aby irô teboko folo tôkony sady tsara ho haintsika alohan’ny hialaña tanàña andëha hianatra andafy ‘zeñy : 

                Voalohany, vatsim-pianaraña io añy raha añarany edy, fa tsy maharakotro fandaniaña fanjava araiky aby, kay mila dinihiñy sandra ny fömba hahavitaña mañampy izy amin’ny alalan’ny fañanaovaña ‘‘asa madinidiniky’’ na koa mangataka fañampiaña amin-dry havaña feky, ‘zay vitandrô ndraiky takatrandrô.   Na mety mahampy i vatsim-pianaraña io fa ny olaña: maro mpianatra no tsy mahazo iz’io ara-potoaña.  Maro antony mety mampatara izy ; ao ny tsy fahampian’ny tetiböla na mety misy koa kilavalava ataon’ny tômpon’andraikitry sasany am’zeñy. Ary matetiky, folo isan-jaton’ny filàña fo’ avoa rakotro nohon’ny ahilëzan’ny völa io. Kay tsy azo antenaiñy loatra.

                Faharoe : Tsisy olo andëha hitsëna anao amin’ny serañam-piaramañidiñy arÿ nata fa nalamiñin’Ambasadin’ny tanàña andëha hianaranao io aby raha jiaby talohan’ny anao andëha, karaha ‘ry saran-dalaña ndraiky Visa. Fa ny raha misy matetiky, tsisy fandaminaña mömba fitsinaña anao koa ‘fa anao avy añy.  Kay mba hahafahanao miomaña amin’ny kabaro jiaby ‘zeñy : anao mila mifandray amin’ny fikambanaña mpianatra Gasy mipëtraka ndraiky mianatra amin’ny tanàña andihananao io iz’koa hainao fa tsisy havanao andëha hitsëna anao añy.

                Fahatelo: Efa miomaña sandra fa mety ho very taoño araiky na aroe karaha iñy,  fa tsy voatery ndraiky. Olo sasany baka mety somary tara vo mivaly vatsim-pianaraña, kay ëfa izy mivaly iñy ny oniversite ndraiky mety ëfa nahatapitry fanjava aroe nidiraña kay mety ëfa misy taranja telo tsy azonao, ary taranja telo tsy azo io ëfa ampy tsy hampanonga anao  Ary iz’koa anao nahazo vatsim-pianaraña amin’ny firenena hafa ankoatran’ny firenena miteny frantsay na anglisy, anao tsy maintsy amiandrô taoño araiky antsendriky ianaraña tenindrô, ‘zay vo anao afaka mañaraka sampam-pampianarñna nifidìnao.

                Fahëfatra: Miala tanàña fa tsy hoe andëha kay anaovaña asa soa lamba jiaby.  Mba añambilà hely fo’ ndray ‘zeñy na faraharatsin’ny lay tëña ilaiñy fa tsy jiaby. Mahazo mitöndra ëntaña iôiô amin’ny aroepolo kilô na mahery hely iô atsika io amin’ny avion.  Matetiky baka atsika manaña fahazaran-dratsy ‘zay, mieritreritry fa lëra navy añy koa mividy na, hoe afaka mivanga ‘zay raha tiantsika atsika avy añy.  Kay, ndray tianao be karakôry iry havanao kay tianao anaovaña asa soa, tsy mila atao « loatra » fo. Tsy hoe kay afaka mividy lamba tianao anao avy añy kay andeha amiaña olo jiaby tao.

                Fidiàna ny mety sy tokony indesiñy, mety tsy ho töndranao ndraiky jiaby fôtony voafëtra lanjan’ëntaña azonao indesiñy fa  farafaharatsiny mitondràsa lay mety ilainao satria mety mböla ho sarosarotro aminao ny fiainaña añy amin’ny fanjava voloahany avìanao  Lamba mafana araiky ndraiky lamba mety indesiñy antany jiaby reñy  farafaharatsiny.

                Fahadimy: Mirasà volaña tsarabeky amin-dry havanao jiaby fa ëfatra na dimy taoño ‘zeñy tsy hely, am’fotoaña tsy mampa iô anao, mety maro raha mandalo an-tanàña añy. Miavàña amin’olo jiaby, ataova karaha hoe dingaña vaovao amin’ny fiainañanao i fifindraña io.  Somary lafolafo baka saran-dàlaña kay mety tsy ho tafimpody amin’ny taoño mañaraka ny nandiananao iñy anao. Mìomàna sandra fa tsy raha jiaby mandalo antanàña ho reñinao, na sipanao miaraka amin’olo io na olo hafa .Iry zama marary mare ohatra, raha karakaraha reñy tsy ambara feky biaka tsy añelingeliñy anao amin’ny fianarañanao …

(Mböla hitohy…)                                

 Fandikan-teny nataon’i Omegassla.

Hamaky amin’ny fiteny frantsay

Hitahiry (Pdf)

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *